GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

 

perladis.com (Perla Dis.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenebilir

 

6698 Sayılı KVKK uyarınca perladis.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, herhangi bir verinin parçası olmak kaydıyla tamamen veya kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilir, kaydedilir, saklanır, değiştirilir, yeniden düzenlenir. kayıt sistemi, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemdir. tarafımızdan halledilebilir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Paylaştığınız kişisel verileriniz,

 

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla;
Savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine talep üzerine ve mevzuat gereği kamu güvenliğine ilişkin konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda bilgi vermek amacıyla;
Üyelerimize geniş bir yelpazede imkânlar sunmak veya bu imkânları yasal çerçevede sunabilecek kişi veya kurumlarla paylaşmak amacıyla;
Reklam tercihlerini analiz etmek,
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlara İlişkin Bilgiler

 

perladis.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklamcılarımız, doğrudan veya dolaylı yerli/yabancı iştiraklerimiz; Başta perladis.com altyapısını kullanan üye firmalar ve program ortağı kuruluşlar, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız diğer kuruluşlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere verilen hizmetle ilgili kişi ve kuruluşlar, çalışmalarımızı yürütmek amacıyla faaliyetler ve/veya bir Veri İşlemcisi olarak. 3. kişi ve kuruluşlar.

 

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “perladis.com Çerez Politikası” olup, şu anda okumakta olduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız. (Gerekli çerez politikası örneğine belgenin altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz)

 

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanıyor?

 

Kişisel verileriniz,

 

perladis.com internet sitesi ve mobil uygulamalarında yer alan formlar ve ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle; Konum verileri şeklinde, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, tarama süresi ve detayları dahil veriler;
Fiziksel veya sanal ortamda kişisel verilerini paylaşan kişilerden elde edilen perladis.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve diğer yollarla elde etmek gibi amaçlarla , yüz yüze veya uzaktan, sözlü veya yazılı olarak. veya elektronik olarak;
Ayrıca, (mikro) web sitelerinden ve farklı kanallardan dolaylı olarak elde edilen sosyal medyadan elde edilen veriler, web siteleri, bloglar, yarışmalar, anketler, oyunlar, kampanyalar ve benzeri amaçlar için kullanılan, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarından sağlanan veriler. sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilir ve toplanabilir.

 

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

 

perladis.com yayın hayatına KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce başlamadığından bu tarihten önce saklanmış herhangi bir kişisel verimiz bulunmamaktadır. (Web siteniz bu tarihten önce veri topluyorsa, verilerin nasıl işlendiği ve korunduğu belirtilmelidir.)

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile Türkiye’de işlenmek veya Türkiye dışında işlenmek ve saklanmak üzere toplanan kişisel verileriniz KVKK kapsamında ve sözleşme amaçlarına uygun olarak (akredite ülkelere) Kişisel Veriler Kurulu tarafından ve kişisel verilerin korunması için yeterli korumanın bulunduğu durumlarda) hizmetleri. aracılara devredilebilir.

 

Kişisel Verileriniz;

 

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tanıtımı için işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortaklarımız,
Acil bir arama durumunda konumunuzu belirleyecek yetkili makamlara,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ve icra daireleri

 

Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşları,
perladis.com ile ticari ilişkisi olan ve telefon numaranıza sahip olan tüzel kişiler,
Gerekli görüldüğünde devredilebilir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

 

perladis.com, kişisel verilerinizin barındırıldığı sistem ve veritabanlarının KVKK’nın 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini engelleyerek; Bunların güvenliğini sağlamak için hash, şifreleme, işlem günlüğü, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi yazılımsal önlemleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin başkaları tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum, yasal mevzuata uygun olarak ve yazılı olarak derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Kişisel Verileri Güncel ve Doğru Tutmak

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca perladis.com, kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda perladis.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

 

6698 Sayılı Kanun Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

 

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde uyarınca bu tarihten sonra Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Sahibi, kendisi hakkında perladis.com’a (veri sorumlusu) başvurarak;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

İletişim ve Uygulama Yöntemi

 

perladis.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

 

Kişisel Veri Sahipleri soru, görüş veya isteklerini info@new.perladis.com e-posta adresine iletebilirler.

 

perladis.com, iletilen taleplere gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla yazılı veya dijital olarak olumlu/olumsuz yanıt verebilir. Taleplerle ilgili gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir ücret gerektirmesi halinde perladis.com ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir.

 

Kişisel verilerinizi web sitemizde, uygulamalarımızda ve diğer kanallarda paylaşarak, Kişisel Veri Politikamız ve politikamızda yer alan işleme koşulları, işleme yöntemleri, veri aktarımı, satış ve diğer ilgili konular, bir sosyal medya olan perladis.com ile paylaşılan veriler başvuru, internet sitesi, uygulamalar ve sosyal medya kanallarında kullanıldığı, bildirim ve önerilerin yapıldığı, üyelerin yararına olmak kaydıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceği konusunda bilgilendirildiğinizi, ve bunu kabul ettiğinizi, yasal haklarınızı kullanmadan önce perladis.com’a başvuracağınızı, KVKK’da büyük önem taşıyan belirli bir konuda bilgi sahibi olmayı kabul ettiğinizi kabul ettiğinizi beyan ederiz. Özgür iradeye dayalı rıza olarak tanımlanan ve özgür irade ile ifade edilen açık rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

 

İletişim bilgileri

 

Adress : Muratpasa Lara Cad, 1964. Sk. No:7, 07160 Muratpasa/Antalya
Telefon : +90 542 541 31 35 / +90 533 030 39 35 : 0090 (0242) 323 22 88
Web Adresi : https://perladis.com/
Mail Adresi : info@perladis.com
TEMSİLCİ: Uzm. Dr. Onur Ademhan
Detaylı bilgi için ŞİRKET ile iletişime geçebilir veya https://www.perladis.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bu sözleşme en son 11.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.
Nach oben scrollen
de_DEGerman